Ramazanda oruç tutarken nelere dikkat etmelidir?

İf­tar vak­ti; “Aca­ba tut­tu­ğu­muz oruç ka­bul edil­di mi?” di­ye dü­şü­nüp kork­ma­lı ve oru­cun ka­bul ol­ma­sı iç­in Al­la­hü...

İf­tar vak­ti; “Aca­ba tut­tu­ğu­muz oruç ka­bul edil­di mi?” di­ye dü­şü­nüp kork­ma­lı ve oru­cun ka­bul ol­ma­sı iç­in Al­la­hü te­âlâ­ya yal­var­ma­lı­dır.
 
Ramazan Sohbetleri -4-
Al­la­hü te­âlâ, Ra­ma­zan-ı şerîf  ayın­da gün­düz­le­ri oruç tut­ma­yı emret­miş­tir. Al­la­hü te­âlâ, bu em­ri se­bep­siz ver­me­miş­tir. Oruç, in­san­la­ra hem mad­di, hem de ma­ne­vi faydalar sağ­lar. Bü­tün bir se­ne, çe­şit­li ye­mek­le­ri erit­mek için yo­ru­lan in­san mide­si ve ba­ğır­sak­la­rı, se­ne­de bir ay din­le­ne­rek sağ­lı­ğı­nı ko­ru­muş olur. Bu mad­di faydasıdır. Ma­ne­vi faydası da şu­dur:
Oruç tu­tan bir in­san, aç kal­mış bir in­sa­nın çek­ti­ği ız­dı­ra­bı, biz­zat hissede­rek fa­kir in­san­la­ra yar­dım et­mek ih­ti­ya­cı­nı du­yar. Bu da, in­san­la­rın bir­bir­le­ri­ne yar­dım et­me­le­ri­ne se­bep olur. Bun­dan baş­ka, Al­la­hü te­âlâ­nın em­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için gün­düz­le­ri bir ay oruç tu­tan bir Müs­lü­man, Al­la­hü te­âlâ­nın baş­ka emir­le­ri­ni yap­ma­ya da alı­şır.               
Müslüman oruç tu­tar­ken, di­ni­mi­zin di­ğer emir­le­ri­ne de uymaya dik­kat et­me­li­dir. Dik­kat edil­mez­se, tu­tu­lan oru­cun se­va­bı aza­lır ve­ya yok olur. Oruç­tan ve di­ğer bü­tün dinî emir­ler­den mak­sat; salih, iyi  bir in­san ola­bil­mek­tir. Ha­dîs-i şe­rîf­te bu­yu­rul­du ki: 
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Orucun maddî ve manevî faydaları 20 Mayıs 2020 | 37 Okunma Ramazan, Müslümanların muhabbet ayıdır... 13 Mayıs 2020 | 28 Okunma Ramazân-ı şerîf ayına hürmet eden kurtulur 06 Mayıs 2020 | 75 Okunma Ya Rabbî! Bizleri Ramazan-ı şerifin şefâatine nâil eyle! 29 Nisan 2020 | 69 Okunma Önce sebeplere yapışmalı, sonra dua yapılmalıdır 22 Nisan 2020 | 13 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar