Çekmek

Hayırlısıyla bir Teşrîn-i Evvel’e daha muvâsalat eylemek nasîb kılındı; Cenâb-ı Ha

Yorumlar