YEP, DPT, TCCSBB, AR ve HA

YEP, bu iktidarın icat ettiği bir kavram: “Yeni Ekono­mik Program” demek. DPT, “Devlet Planlama Teşkilatı”nın kısaltılmışı: 1960’ta kuruldu. 2011’de bu iktidar tarafından kaldırıldı...

YEP, bu iktidarın icat ettiği bir kavram: “Yeni Ekono­mik Program” demek.
DPT, “Devlet Planlama Teşkilatı”nın kısaltılmışı:
1960’ta kuruldu. 2011’de bu iktidar tarafından kaldırıldı, ye­rine sözde “Kalkınma Bakanlı­ğı” geldi. 2018’de bu bakanlık da Maliye ve Hazine Bakanlığı ile birleştirildi ve devreye “Türki­ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan­lığı Strateji ve Bütçe Başkanlı­ğı” girdi.
TCCSBB, bu başkanlığın kı­saltılmış adı.
AR, “Adalet Reformu” demek; yani olmayan bir adalet rejimini varmış ve olacakmış gibi sunan program.
HA, Hayal Âlemi”nin kısaltılmışı.

***

DPT’nin işlevlerini yüklendi­ği anlaşılan TCCSBB’nin gö­rev ve yetkileri şöyle:
a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı prog­ramı, orta vadeli program, or­ta vadeli mali plan, Cumhurbaş­kanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili ka­mu idareleri ile Cumhurbaşkan­lığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak.
b) Cumhurbaşkanı tarafın­dan belirlenen temel hedef, il­ke ve amaçlar çerçevesinde kal­kınma planı, orta vadeli prog­ram, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı programı, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değer­lendirmek, gerektiğinde (a) ben­dinde belirtilen usule uygun ola­rak değişiklik yapmak veya tek­lif etmek.
c) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulan­ması ve izlenmesine ilişkin ge­nel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stra­tejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından be­lirlenen politikalar ve orta vade­li programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlan­masını sağlamak, uygulaması­nı izlemek ve sonuçlarını değer­lendirmek.

***

Görüldüğü gibi Türkiye’nin ekonomik kade­ri “Cumhurbakanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde” sap­tanıyor:
Yani, ucube bir anayasanın kurduğu “Cumhurbaşkanlığı Hü­kümet Sistemi” denilen garip re­jim, ülkenin ekonomik kaderini tek bir kişinin iki dudağının ara­sına bağlıyor.

***

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Dünyada ve Türkiye’de yanardağ faciaları 01 Ekim 2020 | 49 Okunma HDP - Kobani operasyonunun anlamı 29 Eylül 2020 | 313 Okunma Dil Bayramı üzerinden 12 Eylül darbesi! 27 Eylül 2020 | 63 Okunma Rüşvetin toplumsal temelleri 25 Eylül 2020 | 84 Okunma Atatürkçülük ve sosyal demokrasi - 5 24 Eylül 2020 | 115 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar