ÇOK OKUNAN YAZARLAR

100 milyon lira ve üzerinde borçlulara bankalar destek için imza attı

Alacaklı kuruluşlara 100 milyon lira ve üzerinde borcu olup, borçlarını ödemekte zorlanan işletmelere yeniden destek için toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan bankalar ve diğer finansal kuruluşlar "Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

100 milyon lira ve üzerinde borçlulara bankalar destek için imza attı
19 Eylül 2018

Alacaklı kuruluşlara 100 milyon lira ve üzerinde borcu olup, borçlarını ödemekte zorlanan işletmelere destek olmak amacıyla hazırlanan, "Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması'nı, toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan bankalar ve diğer finansal kuruluşlar 19 Eylül itibarıyla imzaladı.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) internet sitesinde yayımlanan FYY Çerçeve Anlaşması'nda, finansal yeniden yapılandırma uygulanacak borçlular şöyle tanımlandı:
"Bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırılabilir"
"Başvuru Bankası’na başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 100 milyon liradan büyük olan borçluları kapsamaktadır. Bir borçlu ya da borçlunun dahil olduğu risk grubundaki diğer borçlular bir bütün olarak veya
kısmen yeniden yapılandırılabilir. FYY kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden
yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şarttır."
TBB internet sitesinden yapılan açıklamada, amacı "gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan işletmelere destek olmaktır" diye açıklanan Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması metninde, yönetmelik olarak, "15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" gösterildi.
"Ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek"
Anlaşma metninde, anlaşmanın amacına ilişkin bilgiler şöyle sıralandı:
"Alacaklı Kuruluşlar’a borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel görülen ticari kredi borçlularının;
a. kredi borçlarının vadelerini uzatmak,
b. bu borçluların kredilerini yenilemek,
c. borçlulara ilave yeni kredi vermek,
ç. anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek,
d. anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak,
e. diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak, şeklinde alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamaktır."
"Bir uzlaşı platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır"
Arlaşma metninde, uygulamaya ilişkin hedefler de şöyle anlatıldı:
"Bu amaçların gerçekleştirilmesini teminen, tarafların misyonu; ekonomiye katma değer oluşturduğuna inanılan ve geçici olarak finansal ödemeleri aksayan borçluların fon üretme kabiliyetleri de dikkate alınarak Alacaklı Kuruluşlar tarafından uygun görülecek makul bir süreç içerisinde ve makul koşullarla, gerek ekonomik faaliyetlerine devam etmeleri, gerekse öngörülen süre içerisinde finansal kesime ve kamu dahil diğer alacaklılara olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Bunu teminen ilgili borçlunun yanı sıra, varsa bunlarla bağlantılı bulunan diğer kuruluşlar ile hakim hissedarlarının iyi niyetlerini ve özverilerini ortaya koymaları ve bu suretle, bir uzlaşı platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır."
 

Benzer Haberler